ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definitie en gelding
1.1 Lexion Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen en natuurlijke personen, gevestigd te Breda. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Lexion Advocaten, haar vennoten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Lexion Advocaten en/of haar vennoten werkzaam zijn of waren.

Artikel 2 Opdrachten en aansprakelijkheid
2.1 Alle opdrachten worden onder terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Lexion Advocaten.
2.2 Lexion Advocaten is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lexion Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
2.3 Indien, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Lexion Advocaten jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de maatschap terzake de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,-.
2.4 Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij aangetekend schrijven en deugdelijk gemotiveerd bij Lexion Advocaten zijn ingediend.
2.5 Lexion Advocaten zal bij het inschakelen van derden (waaronder procureurs, deurwaarders, (buitenlandse) advocaten, accountants, (belasting)adviseurs, schadeexperts, taxateurs, deskundigen e.d.) zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever. Lexion Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
2.6 De opdrachtgever is gehouden Lexion Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken voor derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan Lexion Advocaten te vergoeden.

Artikel 3 Tarieven en betaling
3.1 Het basisuurtarief wordt telkens per 1 januari van het jaar vastgesteld. Een overeengekomen tarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd.
3.2 Het honorarium wordt vermeerderd met verschotten (vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, leges, deurwaarderkosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, e.d.) en (niet te specificeren) kantoorkosten, zoals telefoon, telefax, portokosten, en dergelijke, forfaitair gesteld op 6% van het honorarium, een en ander vermeerderd met de BTW.
3.3 Van de opdrachtgever kan worden verlangd dat hij een (aanvullend) voorschot voldoet op bij hem in rekening te brengen honorarium en/of verschotten.
3.4 Indien een declaratie, ondanks aanmaning, niet wordt voldaan, is Lexion Advocaten gerechtigd de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten. Het gedurende langere tijd telefonisch of anderszins onbereikbaar zijn van opdrachtgever is eveneens grond tot opschorting. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Lexion Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op voormelde gronden.
3.5 Betaling van een declaratie dient -behoudens andersluidende schriftelijke afspraken- plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
3.6 Bij niet tijdige betaling wordt de declaratie verhoogd met een bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten, welk bedrag zal worden vastgesteld overeenkomstig het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.

Artikel 4 Archivering en vernietiging dossiers
Lexion Advocaten archiveert een afgesloten dossier gedurende 5 jaar, waarna tot vernietiging wordt overgegaan.

Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
5.1 Op de rechtsverhouding tussen Lexion Advocaten en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
5.2 Geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Breda, met dien verstande dat Lexion Advocaten het recht heeft opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 3/2008
Versie 01.2008